leetcode_328. 奇偶链表

奇偶链表

题目

给定一个单链表,把所有的奇数节点和偶数节点分别排在一起。请注意,这里的奇数节点和偶数节点指的是节点编号的奇偶性,而不是节点的值的奇偶性。

请尝试使用原地算法完成。你的算法的空间复杂度应为 O(1),时间复杂度应为 O(nodes),nodes 为节点总数。

示例 1:

输入: 1->2->3->4->5->NULL
输出: 1->3->5->2->4->NULL

示例 2:

输入: 2->1->3->5->6->4->7->NULL 
输出: 2->3->6->7->1->5->4->NULL

说明:

应当保持奇数节点和偶数节点的相对顺序。 链表的第一个节点视为奇数节点,第二个节点视为偶数节点,以此类推。

来源:力扣(LeetCode) 链接:https://leetcode-cn.com/problems/odd-even-linked-list 著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。

思路

遍历,奇偶结点分类,然后接上

解答

//  h
// o d
// 1 2 3 4 5
// 1 3 5 2 4
func oddEvenList(head *ListNode) *ListNode {
  if head == nil || head.Next == nil {
    return head
  }

  odd, dual, dHead := head, head.Next, head.Next
  for dHead != nil && dHead.Next != nil && odd != nil {
    odd.Next = dHead.Next
    odd = odd.Next
    dHead.Next = odd.Next
    dHead = dHead.Next
  }
  odd.Next = dual
  return head
}

// 执行用时 :4 ms, 在所有 Go 提交中击败了88.57%的用户
// 内存消耗 :3.3 MB, 在所有 Go 提交中击败了59.57%的用户


分享: